onsdag 12. mars 2008

bokbussnedrebokbuss.jpg
 

KRONIKK

 

Vi trenger bokbussen i grisgrendte Buskerud

 

 

Av Anne Grethe Lauritzen,

avdelingsbibliotekar på bokbussen i Buskerud

 

I utredningen Bibliotekreform 2014 fra 2006 slås det fast at bokbuss er et godt alternativ i grisgrendte strøk, som Buskerud. Bokbussen når mennesker som ikke kan komme seg til nærmeste bibliotek, som eldre og barn. Bokbussen når også små skoler med dårlig utbygd skolebibliotek. I løpet av 2008 kommer det en stortingsmelding med utgangspunkt i tankene fra Bibliotekreform 2014. På tross av at dette truer politikerne nok en gang med å legge ned bokbussen i Buskerud. Bokbussdriften i Buskerud koster ca. 3 millioner kr. i året. Bokbussen koster for mye i forhold til antall bokutlån.

 

Buskerud fylkesbibliotek har to bokbusser - en stasjonert i Drammen og en på Gol. Alle som ønsker det kan låne bøker, lydbøker, tidsskrifter, tegneserier og Cd-er. Man når mennesker som ellers kanskje ikke ville ha brukt biblioteket. Tilbudet gis i hovedsak til grisgrendte strøk, byggefelt uten annet bibliotektilbud og til et utvalg små skoler med dårlig utbygd skolebibliotek. Til sammen har bokbussene 227 stoppesteder. Bokbussen besøker hvert stoppested 10 ganger i året, og 3 av disse stoppestedene får besøk 20 ganger i året. 16 av fylkets 21 kommuner får besøk av bokbussen.

 

 I Bibliotekreform 2014 står det: «Bokbussene har ikke noen framtid som mindreverdigeerstatninger for filialer, men må enten framstå som fullverdige bibliotekavdelinger i de mindre lokalsamfunnene, eller ha et skreddersydd tilbud til definerte målgrupper».I Buskerud har man gjort nettopp det. Man har sett at det er behov for bokbussen der filialer legges ned. Man har opprettet stopp flere steder der det har vært filialer før. Og det fungerer bra. Når filialene blir borte, er det behov for bokbussen.

 

Elever i grunnskolen og barn i barnehage er en av bokbussens viktigste målgrupper. Mange skoler har dårlige skolebibliotek. Bokbussen er et viktig supplement her. Besøkene til skolene ses på som en del av de lesestimulerende tiltakene Buskerud fylkesbibliotek har overfor barn og unge. Utviklingen av skolebibliotekene har ikke blitt slik det var forventet da bibliotekloven for ca. 20 år siden forutsatte et elevbibliotek ved alle skoler, verken med hensyn til faglig kompetanse, teknologi eller samlinger. Flere barnehager låner bøker på bokbussen, og ofte er det barnas første møte med bøkene og biblioteket.

 

 I Stortingsmelding 48 (2002-2003), også kalt for Kulturmeldingen, står det:

Å ha herredømeover lesekunsten er grunnleggjande for læring og for å kunna gå inn i bøkenes verd. Fleire undersøkingar har vist at lesedugleiken til norske born er for dårleg, og norske born og unge les mindre enn tilfellet er i andre land det er naturleg å samanlikna med. Dette gjeld i særleg grad gutane. Det er sett i gang fleire leselystprosjekt som arbeider for å betra situasjonen.

 

En helt ny internasjonal undersøkelse i leseferdigheter, kalt PIRLS, viser at norske skoleelever kommer på sisteplass blant OECD-landene. Undersøkelsen ble offentliggjort nylig. Dette er skremmende, og må gjøres noe med. Å lese dårlig har store konsekvenser både for den enkelte og for samfunnet. Dette har ført til en rekke offentlig finansierte lesestimuleringstiltak, som for eksempel Gi rom for lesing. I Bibliotekreform 2014 står det:  «Et av de viktigste områdene der bokbuss kan være et hensiktsmessig virkemiddel, er å øke innsatsen for leseglede og lesestimulering blant barn og unge». Bokbussen i Buskerud hadde et bokpratprosjekt - Bokprat i buss 2004 - 2005. Dette prosjektet skapte et samarbeid mellom bokbussen og skolene. På grunn av bokpratprosjektet ble det opprettet stopp ved noen av disse skolene. Barn trenger bøker, og bokbussen kan gi dem det. Interessen for bøkene var stor etter at bokpraten var ferdig. Det var mange elever som ville låne bøkene, eller se på dem. Bokbussen fikk vist seg frem og presentert sine tjenester. Det jobbes nå med å innlemme bokprat i bokbussen som en del av tilbudet som gis gjennom Den kulturelle skolesekken. Bokbussen er et fint sted å holde på med formidling, for eksempel bokprat, fordi man kommer veldig nær dem man formidler til. Det intime rommet gjør at formidleren kommer nær elevene og får kontakt. Hyllene med bøker tett innpå gir bokpraten en fin ramme. Det er plass til ca. 3000 bøker på bokbussen. Bokbussen kan med andre ord brukes til mer enn å låne ut bøker og annet materiale. Den er en fin arena for kunnskaps-, kultur- og litteraturformidling.

 

De voksne brukerne av bokbussen er eldre enn det som er vanlig på folkebibliotekene. 40% er over 60 år mot 26% ellers i befolkningen. De har noe lavere utdanning og tre av fire voksne er kvinner. Mange låner til hele familien. Når bokbussen fanger opp et annet publikum enn  folkebibliotekene, skyldes det at bokbussen enkelte steder fungerer som et lokalt møtested. På landsbygda er det ikke mange møteplasser igjen. Butikken, posten og banken er lagt ned. Da er det bare bokbussen igjen. Og for eldre lånere er bokbussen et godt tilbud. Biblioteket kommer til dem. De bor langt unna nærmeste bibliotek, og de er ikke så mobile som den yngre generasjonen. Mange av dem kjører ikke bil selv. Blir bokbussen borte, er det et stort tap for dem. I tillegg til eldre har bokbussen, som jeg tidligere har nevnt, elever og barnehagebarn som lånere. Det er også en del voksne og barn som låner på bokbussen utenom skoler og barnehager.

 

Bokbussen i Buskerud ble startet i 1951, og den bør fortsette å rulle på veien en stund til. Bokbussen er en skattekiste for store og små! Den betyr mye for folk ute på bygdene. Akershus fylkesbibliotek fikk ny bokbuss 29.08.07. Dette viser at det fortsatt er mulig å satse på bokbuss i Norge. Biblioteket må være der folk er. I Handlingsplanen til Buskerud fylkesbibliotek for 2007-2010 står det at « fylkesbiblioteket haret potensialsom regionalutviklingsaktør». Her kan bokbussen spille en viktig rolle. Bokbussen er fremtidsrettet. Vi trenger bokbussen i Buskerud!

1 kommentar:

Anonym sa...

driver og googler deg :)

Levd liv

Vi lever våre liv Noen sammen med andre, andre alene Vi lever våre liv fylt med gleder og sorger Vi lever våre liv Noen er glade og noen er ...